Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1. De hieronder vetgedrukte begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
APK Besseling: APK Keuringsstation Besseling (Hem Keuringen BV)
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening door APK Besseling diensten worden verleend.
APK-Keuring: de Algemene Periodieke wettelijk verplichte autokeuring.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met APK Besseling, alsmede de uitvoering hiervan. Aanvullende of afwijkende bedingen kunnen slechts deel uit maken van een overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door APK Besseling zijn aanvaard. Door de Opdrachtgever ingeroepen algemene (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Algemeen
1. APK Besseling zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. APK Besseling neemt bij de uitvoering van de diensten de daarop van toepassing verklaarde wettelijke voorschriften in acht.
2. De Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van het personeel van APK Besseling en de aanwijzingen door middel van bewegwijzering op het terrein van APK Besseling op te volgen. APK Besseling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze aanwijzingen.
3. APK Besseling verklaart haar aansprakelijkheidsrisico gedekt te hebben middels een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 3. Keuringsovereenkomst
1. Een keuringsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de kosten hiervoor heeft betaald, of indien is overeengekomen dat de kosten achteraf in rekening gebracht zullen worden, op het moment dat het voertuig ter keuring wordt aangeboden.
2. APK Besseling is bevoegd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, een reeds gemaakte afspraak voor een keuring te annuleren of te verplaatsen.
3. De Opdrachtgever is bevoegd een reeds gemaakte afspraak voor een keuring tot 24 uur voor het tijdstip waarop deze plaats zal vinden, kosteloos te annuleren of te verplaatsen.
4. Het door APK Besseling aangegeven tijdstip van oplevering van het voertuig na de keuring is slechts een indicatie. De Opdrachtgever dient, zonder dat APK Besseling tot enige schadevergoeding gehouden is, eventuele vertraging in de oplevering te aanvaarden.

Artikel 4.  APK Keuring
1. APK Besseling voert de APK Keuring uit volgens de in de Wegenverkeerswet 1994 en aanverwante regelingen opgenomen voorschriften.
2. In het geval een voertuig wordt afgekeurd, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid binnen 7 werkdagen het voertuig kosteloos te laten herkeuren.
3. In het geval van een steekproefsgewijze controle van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is de Opdrachtgever verplicht, zonder dat APK Besseling tot enige schadevergoeding gehouden is, eventuele vertraging in de beschikbaarheid van het voertuig te aanvaarden.

Artikel 5. Keuringsrapport
1. APK Besseling verstrekt na afloop van de keuring aan de Opdrachtgever een keuringsrapport waarin zij haar bevindingen over de technische toestand van het voertuig vermeldt.
2. APK Besseling staat, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet in voor een blijvende goede werking van het voertuig na de APK Keuring.
3. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een voldoende zorgvuldige uitvoering van het betreffende keuringsprotocol, aanvaardt APK Besseling uitsluitend aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever en alleen indien het voertuig aantoonbaar een gebrek had op het moment van keuren en aan een in het van toepassing verklaarde keuringsprotocol voorkomend onderdeel. Deze aansprakelijkheid van APK Besseling vervalt wanneer er na de keuring veranderingen of reparaties aan het voertuig zijn verricht, wanneer er na de keuring meer dan 7 dagen zijn verstreken of wanneer na de keuring meer dan 250 kilometer met het voertuig is afgelegd.
4. De in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de herstelkosten aan het voertuig tot een maximum van € 500,00 per voertuig.

Artikel 5 Tarieven en betaling
1. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle tarieven van APK Besseling inclusief BTW.
2. Bij de APK keuring zijn de wettelijk verschuldigde afmeldkosten integraal in het tarief begrepen. De afmeldkosten zullen altijd, ongeacht of het voertuig af- of goedgekeurd wordt, bij de eerste keuring in rekening worden gebracht.
3. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de kosten voor alle diensten van APK Besseling voorafgaand aan dienstverlening, contant of per pintransactie betaald te worden.
4. Indien is overeengekomen dat de geleverde diensten achteraf per factuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht zullen worden, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum aan APK Besseling betaald te zijn.
5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.4 genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een  ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de Opdrachtgever met betaling in verzuim is geweest is deze een rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van APK Besseling op volledige schadevergoeding.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-, onverminderd het recht van APK Besseling aanspraak te maken op de werkelijke kosten.

Artikel 6. Ontbinding en opschorting
1. In het geval van surséance of faillissement van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe, van staking of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever dan wel van niet of niet tijdige nakoming van de Opdrachtgever van overige verbintenissen jegens APK Besseling, zijn alle overige vorderingen van APK Besseling op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
2. APK Besseling is, onverminderd haar overige rechten, in de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de overeengekomen werkzaamheden te beëindigen, te schorsen dan wel zekerheid te verlangen voor nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever, alvorens de werkzaamheden verder uit voeren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. APK Besseling aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe schade mits deze is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van haar zijde.
2. APK Besseling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een roetmeting, voor schade als gevolg van normaal en voor de keuring noodzakelijk gebruik van het voertuig en voor schade als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de Opdrachtgever.
3. Voor andere dan de in artikel 3.4 en 7.1 van deze algemene voorwaarden genoemde schade die Opdrachtgever mocht leiden, waaronder mede begrepen indirecte schade en vervolgschade, is APK Besseling nimmer aansprakelijk. Onder indirecte schade en vervolgschade wordt in ieder geval begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
4. Mocht APK Besseling, op welke wijze dan ook, toch aansprakelijk blijken voor enige schade van de Opdrachtgever dan is de omvang  van deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het door haar verzekeraar in het kader van het betreffende schadegeval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtverhoudingen tussen APK Besseling en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van APK Besseling een geschil voor te leggen aan de bij de wet bevoegde rechter zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
3. Partijen zijn gehouden zich maximaal in te spannen een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op de rechter te doen.
Geregistreerd Kamer van Koophandel te Hoorn 36049853